Pomoxis annularis

6/2/13
Lake Sam Rayburn, Texas
14" my PB